1. Właścicielem Sklepu Internetowego AB Szkło jest Mateusz Bednarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk

41-200 Sosnowiec

ul. Chemiczna 11

NIP: 644-050-04-19

adres poczty elektronicznej: sklep@ab-szklo.com.pl

Nr konta bankowego: PL 54 2490 0005 0000 4500 1292 9991

SWIFT: ALBPPLPW

1.1. Adres magazynu i adres do odsyłania zwrotów:

41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 11

adres poczty elektronicznej: sklep@ab-szklo.com.pl

tel. 501-302-006

1.2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Sprzedaż prowadzimy zarówno wysyłkowo jak również bezpośrednio w sklepie. Zamówienia wysyłkowe można składać z naszych stron za pośrednictwem formularza, wysyłając e-mail na adres: sklep@ab-szklo.com.pl, bądź telefonując pod numer 501-302-006.

2.1. Ceny towarów znajdujących się w F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT.

3. Ceny podane przy poszczególnych towarach są wiążące z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku niemożności spełniania przez F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z powodu wyczerpania się partii towaru, F.H. Export-Import Andrzej Bednarczyk zastrzega sobie prawo do zwolnienia ze zobowiązania poprzez zaproponowanie świadczenia zastępczego w postaci produktu z tej samej grupy, tej samej jakości, w tej samej cenie. O zaistniałych okolicznościach klient zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie. Klient ma prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy.

4. AB Szkło zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

W ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania zamówienia drogą internetową, na adres mailowy zamawiającego odsyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu towaru przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu.

5. Zakupiony towar wysyłany jest przesyłką kurierską DPD Polska.

5.1. Koszt wysyłki wynosi odpowiednio: 

Przedpłata:

- 20,00 zł : waga do 30 kg

- 60,00 zł : waga 31-50 kg

5.2. Odmowa przyjęcia przesyłki wiąże się z pokryciem przez klienta wszelkich kosztów związanych z dostawą i odesłaniem towaru.

6.  Reklamacja usługi Dostawy

6.1. W momencie doręczenia przesyłki,  Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostawcy, w celu ustalenia czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu.

6.2. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenia, powinien przy doręczeniu w obecności Dostawcy sporządzić z nim PROTOKÓŁ SZKODY i kopię niezwłocznie przesłać Sprzedającemu e-mailem.

6.3. Reklamacje na podstawie protokołu sporządzonego przy odbiorze rozpatrywane  są natychmiast. Sprzedawca dosyła, lub robi zwrot  wpłaty za uszkodzony towar na wskazane przez klienta konto.

6.4. Jeżeli PROTOKÓŁ SZKODY nie powstanie przy odbiorze , Klient ma prawo do 7 dni roboczych wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej  i sporządzić taki dokument. W takim przypadku jednak, decyzja Sprzedawcy podejmowana jest indywidualnie, może być też zależna od decyzji Firmy Kurierskiej zwanej Dostawcą. Taką decyzję Sprzedawca wysyła Klientowi e-mailem.

6.5. Jeżeli reklamacja zostanie  rozpatrzona przez Sprzedającego negatywnie, Kupujący może osobiście skierować ją do Firmy Kurierskiej.7. Odstąpienie od umowy.

Prawo odstąpienia Dotyczy klientów indywidualnych, klienci którzy dokonali zakupu na działalność gospodarczą z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy.

7.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.

7.2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone :

 - pisemnie na adres: ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec;

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ab-szklo.com.pl;

Przykładowy formularz oświadczenia znajduje się tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Nieuszkodzony towar wraz z oryginalnym dokumentem zakupu należy odesłać do nas w terminie 14 dni od wysłanie oświadczenia.

7.5. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w odpowiedni do transportu sposób z kompletną jego zawartością.

7.6. Jeżeli Produkt był używany lub nosi śladu użytkowania,  jest w jakikolwiek sposób zniszczony, sprzedawca ma prawo odliczyć wartość jego zużycia.

7.7. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt odesłania produktu, oraz dostarczenia oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

7.8. Koszt i ryzyko odesłania towaru ponosi Kupujący.

7.9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki  dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.10. Po pozytywnej weryfikacji  możliwości  odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu równowartość towaru/zamówienia na rachunek bankowy Kupującego.

8. Reklamacje.

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :

- pisemnie na adres: ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec;

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ab-szklo.com.pl;

8.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres : ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec.

8.6. Produkty zakupione z wyprzedaży/ promocji nie podlegają reklamacji, wymianie, ani zwrotowi.

9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

9.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

9.2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9.3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9.4. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@ab-szklo.com.pl.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.