REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :

8.2.1. pisemnie na adres: ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec;

8.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ab-szklo.com.pl;

8.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres : ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec.

8.6. Produkty zakupione z wyprzedaży/ promocji nie podlegają reklamacji, wymianie, ani zwrotowi.

ZWROT PRODUKTU

Prawo odstąpienia Dotyczy klientów indywidualnych, klienci którzy dokonali zakupu na działalność gospodarczą z fakturą VAT nie mają możliwości odstąpienia od umowy.

7.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.

7.2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone :

 - pisemnie na adres: ul. Chemiczna 11, 41-200 Sosnowiec;

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ab-szklo.com.pl;

Przykładowy formularz oświadczenia znajduje się tutaj. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Nieuszkodzony towar wraz z oryginalnym dokumentem zakupu należy odesłać do nas w terminie 14 dni od wysłanie oświadczenia.

7.5. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w odpowiedni do transportu sposób z kompletną jego zawartością.

7.6. Jeżeli Produkt był używany lub nosi śladu użytkowania,  jest w jakikolwiek sposób zniszczony, sprzedawca ma prawo odliczyć wartość jego zużycia.

7.7. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Kupującego koszt odesłania produktu, oraz dostarczenia oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

7.8. Koszt i ryzyko odesłania towaru ponosi Kupujący.

7.9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki  dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

7.10. Po pozytywnej weryfikacji  możliwości  odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu równowartość towaru/zamówienia na rachunek bankowy Kupującego.